*

Office Vision

Integrated office automation applications from IBM that run in all IBM computer families. It was the first major implementation of SAA and includes e mail, scheduling , document creation and decision support capabilities.

Office Vision Các ứng dụng tự động hóa văn phòng được tổng hợp từ IBM mà chạy trong các họ máy tính IBM.Daydjja chính là sự thực thi quan trong đầu tiên của SAA và bao gồm email, các khả năng hoạch định kế hoạch, tạo tư liệu và hỗ trợ quyết định.


Published:

PAGE TOP ↑