*

offline browser, offline reader

Software that downloads email and selected data from an online service, allowing the user to browse the captured material after disconnecting. It automates retrieving routine data and saves online fees by shortening the connect time.

browser ngoại tuyến, Bộ đọc ngoại tuyến. Phần mền có chức năng tải suống email và dữ liệu được chọn lọc từ một dịch vụ một trực tuyến nó giúp cho người sử dụng xem lướt tài liệu được tiếp thu sau khi ngắt mạng. Nó tự động hóa trong việc truy tìm dũ liệu thường trình và tiết kiệm cước phí trực tuyến bằng cách rút ngắn thời gian nối kết.


Published:

PAGE TOP ↑