*

offline

Not connected to or not installed in the computer. If a terminal, printer or other device is physically connected to the computer, but is not turned on or in ready mode, it is still considered offline. Disks and tapes that have been demounted and stored in the data library are considered offline. Contrast with online.

Ngoại tuyến Không được nối kết vào hoặc không được cài đặt trong máy tính. Nếu một đầu cuối, máy in hoặc thiết bị khác được liên kết về mặt vật lý với máy tính, tuy nhiên không được mở máy hoặc không ở trong chế độ sẵn sàng, nó vẫn cón được xem là ngoại tuyến. Các đĩa vầ các băng mà đã thôi cài đặt và được lưu trữ trong thư viện dữ liệu cũng được xem là ngoại tuyến. Trái với online.


Published:

PAGE TOP ↑