*

offload

To remove work from one computer and do it on another. See cooperative processing.

offload Xóa công việc từ một máy tính và thực hiện nó ở một máy tính khác. Xem cooperative processing.


Published:

PAGE TOP ↑