*

OLAP(OnLine Analytical Processing)

Decision support software that allows the user to quickly analyze information that has been summarized into multidimensional views and hierarchies. For example, OLAP tools are used to perform trend analysis on sales and financial information. They can enable users to drill down into masses of sales statistics in order to isolate the products that are the most volatile. Traditional OLAP products, also known as multidimensional OLAP or MOLAP, summarize transactions into multidimensional views ahead of time. User queries on these types of databases are extremely fast, because most of the consolidation has already been done. A relational OLAP, or ROLAP, tool extracts data from a traditional relational database. Using comlex SQL statements against relational tables, it is able to create the multidimensional views on the fly. A database OLAP, or DOLAP, refers to a relational DBMS that is designed to host OLAP structures and perform OLAP calculations. A Web OLAP, or WOLAP, refers to OLAP data that is accessable from a Web browser.

OLAP(OnLine Analytical Processing) Phần mềm hỗ trợ quyết định cho phép người xử dụng phân tích nhanh chóng thông tin đã được tóm tắt thành các cảnh nhìn và các hệ thống phân cấp đa hướng. Ví dụ , các công cụ OLAP, được sử dụng để thực hiện sự phân tích xu hướng dựa trên các thông tin về tài chính và kinh doanh. Chúng cũng có thể giúp cho người sữ dụng tiến sâu vào các khối thống kê kinh doanh để cô lập các sản phẩm mà hầu như khả biến. Các sản phẩm OLAP truyền thống, còn được gọi là các OLAP hoặc MOLAP, đa hướng tóm tắt các toàn tác thành các cảnh nhìn đa hướng vượt trước thời gian. Các truy vấn người sử dụng trên các loại cơ sở dữ liệu này cực kỳ nhanh bởi vì hầu hết quá trình cũng cố đã được thực hiện trước. Một OLAP hoặc ROLAP quan hệ, một công cụ khai thác dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu truyền thống có liên quan. Khi sử dụng các câu lệnh phức tạp SQL tương phản với các bảng quan hệ, ta có thể tạo nên các cảnh nhìn đa hướng trên đường bay. Cơ sở dữ liệu OLAP hoặc DOLAP ám chỉ một DBMS có liện quản được thiết kế để điều khiển các cấu trúc OLAP và thực hiện các phép tính OLAP. Một OLAP Web hoặc WOLAP Web chỉ dữ liệu OLAP mà có thể truy cập được từ một Web browser.


Published:

PAGE TOP ↑