*

OLCP(OnLine Complex Processing)

Processing complex queries, long transactions and simultaneous reads and writes to the same record. Contrast with OLTP, in which records are uploaded in a more predictable manner.

OLCP(Xử lý phức trực tuyến) Việc xử lý các truy vấn phức, các toàn tác dài và các hoạt đồng đọc viết đồng thời đối với một mẫu tin. Trái với OLTP, trong đó các mẫu tin được cập nhật theo một phương thức dễ dự đoán hơn.


Published:

PAGE TOP ↑