*

OLE client

In object linking and embedding, an application capable of serving as the recipient of a linked or embedded object created by a client application. See object linking and embedding(OLL).

trình ứng dụng khách OLE Trong liên kết và nhúng đối tượng, đây là một trình ứng dụng có khả năng phục vụ trong vai trò người nhận của một đối tượng được liên kết hoặc được nhúng, do một trình ứng dụng khác tạo ra. Xem object linking và embedding(OLL).


Published:

PAGE TOP ↑