*

OLE server

In object linking and embedding, an application capable of providing an object to be linked into a destination document. See object linking and embedding(OLE).

trình ứng dụng chủ OLE Trong liên kết và nhúng đối tượng, đây là một trình ứng dụng có khả năng cung cấp một đối tượng để được liên kết hoặc nhúng vào một tài liệu đích. Xem object linking and embedding(OLE).


Published:

PAGE TOP ↑