*

OLE(Objecct Lingking and Embedding)

Windows’ compound document protocol that allows one document to be embedded within or linked to another. When an embedded object (document, drawing, etc.) is clicked, the application that created it is launched , and the object can be edited. Changes made to the embedded object affect only the document that contains it. If linked object references an original file outside of the document. Thus, if you make a change to a linked object, all the documents that contain that link are automatically updated the next time you open them. OLE2.WMF OLE Embedding. If an object is embedded, the document contains a copy of it. Changes made to the object affect only the document that contains it. OLE1.WMF OLE Linking if an object is linked, the document contains a pointer to the original file. When you change a linked object, you are changing the original, and all the documents that link to that object are automatically updated.

OLE(Việc liên kết và cài dặt đối tuóng) Giao thức tự liệu ghép của Windows cho phép một tư liệu được cài đặt vào trong hoặc được liên kết với một tư liệu khác. Khi một đối tượng được cài đặt (tư liệu, bản vẽ, v.v.v.) được click vào, ứng dụng hình thành nó được phóng ra và đối tượng có thể được hiệu chỉnh. Những thay đổi được tạo nên đối với đối tượng được cài dặt chỉ ảnh hượng đến tư liệu chứa nó. Nếu một đối tượng được liện kết tham chiếu một tập tin gốc nằm bên ngoài tư liệu vì thế, nếu bạn thực hiện một thay đổi với đối tượng được liên kết, tắt cả cáu tư liệu chứa liên kết đó cũng được năng cấp khi bạn mở chúng vào lần tới.


Published:

PAGE TOP ↑