*

OMC(Open Network Computing)

A family of networking products from SunSoft for implementing distributed computing in a multivendor environment. Includes TCP/IP and OSI protocols, NFS distributed file system, NIS naming service and TIRPC remote procedure call library.

OMC (Tính toàn mạng mở)Một họ các sản phẩm mạng tư SunSoft dành cho việc thực hiện sự tính toàn phân tán trong môi trường có nhiều nhà cung cấp. Bao gồm các giao thức TCP/IP và OSI, hệ thống file phân tán NFS, dịch vụ đặt tên NIS và thư viện gọi thủ tục từ xa TIRPC.


Published:

PAGE TOP ↑