*

OMG(Object Management Group,Framingham, MA, ww.omg.org)

An international organization founded in 1989 to endorse technologies as open standards for objectoriented applications.The OMG specifies the Object Management Architecture (OMA), a definition of a standard object model for distributed environments.

OMG(Tập đoàn quản lý đối tượng, Framingham, MA, ww.omg.org) Một tố chức được tổ chức quốc tế được sáng lập vào năm 1989 để phê chuẩn các kỹ thuật như là các tiêu chuẩn mở cho các ứng dụng hướng đối tượng. OMG chỉ định cấu trúc quản lý đối tượng (OMA), một định nghĩa của mô hình đối tượng chuẩn cho các môi trường phân tán.


Published:

PAGE TOP ↑