*

OMI(Open Messaging Interface)

A messaging protocol developed by Lotus, now included in VIM.

OMI(Giao diện thông báo mở) Một giao thức thông báo được triển khai bởi Lotus, bây giờ được bao gồn trong VIM.


Published:

PAGE TOP ↑