*

OmniPage

Character recognition software for PCs and the Macintosh from Caere Corporation, Los Gatos, CA. It was the first personal computer software that could distinguish text from graphics and convert a wide variety of fonts into text.

Toàn trang Phần mềm nhận dạng ký tự cho các máy tính PC và Macintosh từ Caere Corporation, Los Gatos, CA. Nó là phần mềm mày tính cá nhân đầu tiên có thể phân biệt được văn bản từ dồ họa và chuyển đổi nhiều font vào văn bản.


Published:

PAGE TOP ↑