*

OMNIS 7

A client/server development system for creating Windows and Mac applications from Blyth Software, Foster City, CA, (www.blyth.com). It includes its own database manager for local and laptop use and supports a wide variety of databases. OMNIS includes visual programming tools and a 4GL for application development.

OMNIS 7 Một hệ thống phát triển client/server cho việc tạo nên các ứng dụng Windows và Mac từ phần mềm Blyth Foster City, CA, (www.blyth.com). Nó bao gồm bộ quản lý cơ sở dữ liệu của chính nó cho việc sử dụng cục bộ và sử dụng xách tay đồng thời hỗ trợ nhiueuef cơ sở dữ liệu đa dạng. OMNIS bao gồm các công cụ lập trình hiển thị và một 4GL dánh cho sự phát triển ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑