*

on the fly

As needed. Implies little or no degradation in performance to accomplish the task. See realtime and realtime compression.

Trên đường bay Như được cần. Ám chỉ sự suy biên ít hoặc không suy biến trong hoạt động thi hành để hoàn thành tác vụ. Xem realtimerealtime compression.


Published:

PAGE TOP ↑