*

one hundred percent (100%) column graph

A column graph that resembles a pie graph in that each “slice” of the column displays the relative percentage of the data item compared to the total. See stacked column graph.

đồ thị cột một phần trăm (100%) Một loại đồ thị cột giống đồ thị tròn, trong đó mỗi miếng của cột biểu thị quan hệ phần trăm của khoản dữ liệu đó so với tổng số. Xem stacked column graph.


Published:

PAGE TOP ↑