*

oneoff

One at a time. CDROM recoders (CDR drives) are commonly called oneoff machines because they write one CDROM at a time.

oneoff Được thực hiện chỉ duy nhất một lần. Các bộ ghi CDROM (các ổ đĩa CDR) thường được gọi là các máy oneoff bởi vì chúng chỉ viết một lần một CDROM.


Published:

PAGE TOP ↑