*

online information service

A forprofit firm that makes current news, stock quotes, and other information available to its subscribers via telecommunications links. See bibliographic retrieval service, CompuServe, Dow Jones News/Retrieval Service, GEnie and Prodigy.

dịch vụ thông tin trực tuyến Một loại hàng kinh doanh thu nhập các tin tức mới, giá cả các cổ phần, và các thông tin khác, sẵn sàng cung cấp cho các khách thuê bao thông qua các tuyến điện thoại. Xem bibliographic retrieval service, CompuServe, Dow Jones News/Retrieval Service, GEnie and Prodigy.


Published:

PAGE TOP ↑