*

online services

Organizations that provide databases via analog modem, ISDN or other communications hookup. Before the Internet became popular, services such as America Online, CompuServe and Prodigy were known for the types of databases they offered. Today, most all offer Internet access and distinguish themselves by their software, which provides a main menu for all activities.

Các dịch vụ trực tuyến Các tổ chức cung cấp cơ sở dữ liệu qua modem tương tự, ISDN hoặc hookup truyền thông khác. Trước khi Internet trở nên phổ biến, các dịch vụ như là America Online, CompuServe and Prodigy được biết đến nhờ vào các loại cơ sở dữ liệu mà chúng cung cấp. Ngày nay, hầu hết tất cả cách dịch vụ đều cung cấp quyền truy cập Internet và phân biệt bởi phần mềm của chúng mà có chức năng cung cấp thực đơn chính cho tất cả các hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑