*

onscreen formatting

In a word processing program, a formatting technique in which formatting commands directly affect the text that is visible onscreen. See embedded formatting command, offscreen formatting, and what you see is what you get.

định khuôn thức trên màn hình Trong chương trình xử lý văn bản, đây là một phương pháp định khuôn thức, trong đó, các lệnh định khuôn thức tác dụng trực tiếp lên văn bản sẽ được nhìn thấy trên màn hình. Xem embedded formatting command, offscreen formatting, và what you see is what you get.


Published:

PAGE TOP ↑