*

op amp(Operational Amplifier)

A device that amplifies analog signals. It uses two inputs; one for power and one for data. It is used in myriads of applications from communications to stereo.

op amp(Ampli hoạt động) Một thiết bị khuếch đại các tín hiệu tương tợ. Nó sử dụng hai đầu vào; một dành cho năng lượng và một dành cho dữ liệu. Nó được sử dụng trong vô số các ứng dụng từ truyền thông đến âm thanh nổi.


Published:

PAGE TOP ↑