*

open architecture

A system in which the specifications are made public in order to encourage thirdparty vendors to develop addon products. Much of Apple’s early success was due to the Apple 2′s open architecture. The PC is open architecture.

Cấu trúc mở Một hệ thống trong đó các đặc tả được công bố để khuyến khích các nhà cung cấp nhòm thứ ba phát triển các sản phẩm bổ sung. Đa số các thành công trước đây của Apple là nhờ vào cấu trúc mở của Apple 2. PC cũng là cấu trúc mở.


Published:

PAGE TOP ↑