*

open bus system

A computer design in which the computer’s expansion bus contains receptacles that readily accepts adapters. An open architecture system generally has an open bus, but not all systems with open buses have open architectures; the Macintosh is an example of the latter. See expansion bus.

hệ bus mở Một loại hệ máy tính, trong đó xe buýt mở rộng của máy tính có chứa các khe cắm có thể gắn các bộ điều hợp vào một cách dễ dàng. Một hệ cấu trúc mở nói chung đều có buýt mở, nhưng không phải tất cả các hệ có bus mở đều có cấu trúc mở, máy Macintosh là một ví dụ về sau. Xem expansion bus.


Published:

PAGE TOP ↑