*

Open Group(The Open Group, Cambridge, MA, www.opengroup.org)

Formed in 1966 as the merger of the Open Software Foundation (OSF) and X/Open organizations, The Open Group is dedicated to promoting open standards. The OSF side is responsible for research and development and licensing of source code, while X/Open is responsible for certification and registration.

Nhóm mở(The Open Group, Cambridge, MA, www.opengroup.org) Được thành lập vào năm 1966 với tư cách là một tổ chức hòa nhập của tổ chức phần mềm mở OSF và các tổ chức X/Open, Open Group hoạt động để thúc đẩy các tiêu chuẩn mở. Tổ chức OSF chịu trách nhiệm cho việc nghiên cứu và phát triển đồng thời đăng ký mã nguồn trong khi tổ chức X/Open chịu trách nhiệm cho sự đặc tả và đăng kiểm.


Published:

PAGE TOP ↑