*

OPEN LOOK

An X Windowbased graphical user interface for UNIX developed by Sun. It was widely used, but gave way to Motif, which became the standard GUI for UNIX.

OPEN LOOK Một giao diện người dùng đồ họa dựa trên Windows X dành cho UNIX được phát triển bởi Sun. Nó được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên mở đường cho Motif mà trở thành chuẩn GUI đối với UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑