*

open shop

A computing environment that allows users to program and run their own programs. Contrast with closed shop.

Dịch vụ mở Một môi trường máy tính toán cho phép người sử dụng lập trình và chạy các chương trình của chính họ. Tương phản với closed shop.


Published:

PAGE TOP ↑