*

open system

A vendor independent system that is designed to interconnect with a variety of products. it implies that standards are determined from a consensus of interested parties rather than one or two vendors. Contrast with closed system. See OSI. “Open systems” often refers to UNIX based computer systems, since UNIX runs on more different kinds of hardware than any other operating environment. See Open Group.

Hệ thống mở Một hệ thống nhà cung cấp độc lập được thiết kế để nối liên với nhiều sản phẩm. Nó ám chỉ các tiêu chuẩn được quyết định từ sự xử lý nhất trí của các nhóm được quan tâm hơn là của một hoặc hai nhà cung cấp. Tương phản với closed system. Xem OSI. “Các hệ thống mở?” thường ám chỉ các hệ thống máy tính dựa trên UNIX vì UNIX chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau hơn là bất kỳ môi trường hoạt động khác. Xem Open Group.


Published:

PAGE TOP ↑