*

OpenDoc

A compound document and component software architecture from Apple, IBM, Sun and others that, although highly praised for its technology, never caught on.

OpenDoc Một tài liệu ghép và một cấu trúc phần mềm máy tính từ Apple, IBM, Sun và được đánh giá cao đối với phương diện kỹ thuật của nó.


Published:

PAGE TOP ↑