*

operating system

The master control program that runs the computer. It is the first program loaded when the computer is turned on, and its main part, called the kernel, resides in memory at all tiems. It may be developed by the vendor of the computer it’s running in or by a third party. The operating system sets the standards for the application programs that run in it. All programs must “talk to” the operating system. The difference between an operating system and a network operating system is its multiuser capability. For example, DOS and Windows are singleuser OSs designed for one person at a desktop computer. Windows NT and UNIX are network operating systems, because they are designed to manage multiple user requests at the same time and handle the related security. An operating system provides the user interface and controls multitasking. It handles the input and output to the disk and all peripheral devices. In a large computer, it handles job scheduling.

Hệ điều hành Chương trình kiểm soát chính điều khiển máy tính. Nó là chương trình đầu tiên được nạp vào khi máy tính được mở và bộ phần chính của nó còn được gọi là kernel, cư trú ​​trong bộ nhớ suốt thời gian. Nó có thể được phát triển bởi nhà đầu tư máy tính trong đó nó đang chạy trong hoặc bởi một nhóm thứ ba. Hệ điều hành đặt ra các tiêu chuẩn cho các chương trình ứng dụng chạy trong nó. Tất cả các chương trình phải phù hợp với hệ điều hành. Sự khác nhau giữa một hệ điều hành và một hệ điều hành mạng chính là khả năng nhiều người sử dụng của nó. Ví dụ, DOS và Windows là các hệ điều hành một người dùng được thiết kế cho chỉ một cá nhán tại một máy tính để bàn. Windows NT và UNIX là các hệ điều hành mạng bởi vì chúng được thiết kế để quản lý các yêu cầu nhiều người sử dụng cùng một lúc và điều khiển độ an toàn có liên quan. Một hệ điều hành cung cấp giao diện người dùng và điều khiển đa tác vụ. Nó điều khiển đầu vào và đầu ra đối với đĩa và tất cả các thiết bị ngoại vi. Trong một máy tính lớn, nó điều khiển việc hoạch định lịch trình công việc.


Published:

PAGE TOP ↑