*

Operating System2 (OS/2)

A multitasking operating system for IBM PC compatible computers that breaks the 640K RKM barrier, provides protection for programs running simultaneously, and enables the dynamic exchange of data between applications.

Operating System2 (OS/2) Một hệ điều hành đa nhiệm đối với máy tính loại tương thích với IBM PC, đã phá vỡ hàng rào 610 RAM, cung cấp khả năng bảo vệ cho các chương trình chạy đồng thời, và cho phép tiến hành trao đổi động các dữ liệu giữa các chương trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑