*

operator overloading

In programming, the ability to use the same operator to perform different operations. For example, arithmetic operators such as +, * and / could be defined to perform differently on certain kinds of data.

Sự quá tải toán tử Trong lập trình, khả năng sử dụng cùng một toán tử để thực hiện nhiều phép toàn khác nhau. Ví dụ, các toán tử số học chẳng hạn như cộng trừ nhân và chia cũng có thể được xác định để thực hiện một cách khác nhau trên một vài loại dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑