*

optical disk

A direct access disk written and read by light. Optical disks are generally slower than magnetic disks, but their storage capacities are greater per square inch. There are a variety of fixed and removable media on the market. See magnetooptic disk, CD, CDROM, CDR, WORM and DVD.

Đia quang học Đia truy cập trực tiếp được viết và được đọc bằng ánh sáng. Các đĩa quang học nói chung chậm hơn các đĩa tù tính nhưng các khả năng lưu trữ của chúng lớn hơn trên mỗi inch vuông. Có nhiều phương tiện truyển thống cố định và có thể di dời trên thị trường. Xem magnetooptic disk, CD, CDROM, CDR, WORM and DVD.


Published:

PAGE TOP ↑