*

optical fiber

A thin glass wire designed for light transmission, capable of transmitting billions of bits per second. Unlike electrical pulses, light pulses are not affected by random radiation in the environment. The following translation shows a cable with 288 fibers. With the assistance of Antec Corporation, Lucent Technologies developed this record high fiber count, singlemode cable.

Sợi quang học Một dây thủy tinh mỏng được thiết kế cho sự truyền ánh sáng; có khả năng truyền hàng triệu bit trên giây. Không giống như các phát xung điện, các phát xung ánh sáng không bị ảnh hưởng bởi sự bức xạ ngẫu nhiên trong môi trường. Phần minh họa bên phải biểu thị một dây cáp với 288 sợi. Với sự trợ giúp của công ty Antec, Lucent Technologies đã phát triển mẩu tin này với số lượng sợi quang cao, dây cáp có chế độ đơn.


Published:

PAGE TOP ↑