*

optical isolator

A device used with current loop transmission that uses an LED to detect current in the line.

Bộ cô lập quang học Một thiết bị được sử dụng với sự truyền tải mạch vòng lập hiện hành mà sử dụng một LED để kiểm tra tính hiện hành trong dòng.


Published:

PAGE TOP ↑