*

optical mouse

A mouse that is used light to get its bearings. It is rolled over a small desktop pad that contains a reflective grid. The mouse emits a light and senses its reflection as it is moved. Contrast with mechanical mouse.

Chuột quang học Một chuột sử dụng ánh sáng để thực hiện các chức năng của nó. Nó được cuộn lại trên một desktop pad nhỏ chứa một lưới phản xạ. Chuột này phát ra một tia sáng và dò tìm phản xạ của nó khi nó được di chuyển. Tương phản với mechanical mouse.


Published:

PAGE TOP ↑