*

optical reader

An input device that recognizes typewritten or printed characters and bar codes and converts them into their corresponding digital codes.

Bộ đọc quang học Một thiết bị nhập có chức năng nhận biết các ký tự được in hoặc hoặc đánh máy và các mã thanh đồng thời chuyển chúng vào các mã kỹ thuật số tương ứng của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑