*

optimal recalculation

In Lotus 123 and other advanced spreadsheet programs a method that speeds automatic recalculation by recalculating only those cells that changed since the last recalculation. See automatic recalculation.

tính lại tối ưu Trong Lotus 123 và chương trình bảng tính cao cấp khác, đây là một phương pháp nhằm tăng tốc độ tính lại tự động, bằng cách chỉ tính lại những ô nào có bị thay đổi kể từ lần tính lại sau cùng. Xem automatic recalculation.


Published:

PAGE TOP ↑