*

optimizer

Hardware or software that improves performance. See defragger.

Bộ tối ưu hóa Phần cứng và phần mềm mà cải thiện khả năng thực hiện. Xem defragger.


Published:

PAGE TOP ↑