*

OR

A Boolean logic operation that is true if any of the inputs is true. An exclusive OR is true if only one of the inputs is true, but not both.

OR Một phép tính logic Boolean mà là đúng nếu bất kỳ yếu tố nào trong đầu vào là đúng. Một OR loại trừ là đúng nếu chỉ có một trong các yếu tố đầu vào là đúng nhưng không dành cho cả hai.


Published:

PAGE TOP ↑