*

Oracle8

Oracle’s relational database management system (DBMS). This is the current version of Oracle’s flagship product, which includes such features as replication and high availability. Oracle8 runs on more than 80 platforms and includes objectoriented extensions.

Oracle8 Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên quan của Oracle (DBMS). Đây là phiên bản hiện hành của sản phẩm hàng đầu Oracle bao gồm các tính năng như là sự chép lại và tỉ số tổng cộng thời gian cao. Oracle chạy trên hơn 80 bục và bao gồm các mở rộng hướng đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑