*

Oracle(Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, www.oracle.com)

The world’s largest database and application development software vendor founded in 1977 by Larry Ellison. The Oracle database was the first DBMS to incorporate the SQL language and to be ported to a wide variety of platforms. Oracle offers a variety of application development tools and is a major promoter of the network computer.

Oracle(Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, www.oracle.com) Nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng và cơ sở dữ liện lớn nhất thế giới được sáng lập vào năm 1977 bởi Larry Ellison. Cơ sở dữ liện Oracle là DBMS đầu tiên liên kết với ngôn ngữ SQL và được tạo cổng với nhiều bục. Oracle mang đến nhiều dụng cụ phát triển ứng dụng và là nhà thúc đẩy chủ yếu đối với máy tính mạng.


Published:

PAGE TOP ↑