*

organization chart

In presentation graphics, a text chart you use to diagram the reporting structure of a multilevel organization, such as a corporation or a club.

biểu đồ tổ chức Trong đồ họa giới thiệu, đây là một biểu đồ văn bản dùng để biểu diễn sơ đồ cấu trúc của các tổ chức đa cấp, như một công ty hoặc một câu lạc bộ.


Published:

PAGE TOP ↑