*

OS/2

A single user, multitasking operating system for PCs from IBM that runs OS/2, DOS and Windows applications. Although OS/2 is highly regarded as a robust operating system, it did not gain widespreadmarket share. Presentation Manager (PM) was the first name for its GUI, which was later renamed Workplace Shell. The Presentation Manager name was retained to refer to the programming interface used to write OS/2 applications. Version 3.0 was renamed “OS/2 Warp” and came packaged with Internet utilities and other productivity applications.

OS/2 Một hệ điều hành đa tác vụ một người dùng của máy tính PC từ IBM mà chạy các ứng dụng OS2, DOS và Windows. Mặc dù OS/2 được đánh giá là hệ thống hoạt động mạnh mẽ nhưng nó không đạt được sự san sẻ thị trường rộng rãi. Presentation Manager (PM) là tên gọi đầu tiên cho GUI của nó mà sau này được đặt lại là Workplace Shell. Cái tên Presentation Manager còn được dùng để chỉ giao diện lập trình được sử dụng đế viết các ứng dụng OS/2. Phiên bản 3.0 được đặt tên lại là “OS/2 Warp” và gắn liền với các tiện ích Internet và các ứng dụng sản xuất khác.


Published:

PAGE TOP ↑