*

OS/390

The primary operating system used in IBM mainframes. OS/390 was originally the MVS/ESA operating system renamed and repackaged in 1996 with an extensive set of utilities.

OS/390 Hệ điều hành chính được sủ dụng trong máy chủ IBM. OS/390 đầu tiên là hệ điều hành MVS/ESA được đặt tên lại và được đóng đóng gói lại vào năm 1996 với tập hợp mở rộng các tiện ích.


Published:

PAGE TOP ↑