*

OS/9000

A portable version of OS/9, written in C, which runs on 386s and up and 68020s and up.

OS/9000 Một phiên bản xách tay của OS/9 được viết bằng C chạy trên các máy 386, máy 68020.


Published:

PAGE TOP ↑