*

oscillate

To swing back and forth between the minimum and maximum values. An oscillation is one cycle, typically one complete wave in an alternating frequency.

Giao động Sự dao động về trước và về sau giữa các giá trị cực tiểu và cực đại. Sự dao động trong một chu kỳ tiêu biểu là một sóng hoàn chính trong một tần số chuyển đổi.


Published:

PAGE TOP ↑