*

oscilloscape

An electronic circuit used to generate high frequency pulses. See clock.

Bộ giao động Mạch điện tử được sử dụng để tạo nên các phát xung tầng số cao. Xem clock.


Published:

PAGE TOP ↑