*

oscilloscope

Test instrument that displays electronic signals (waves and pulses) on a screen. It creates its own time base against which signals can be measured, and display frames can be frozen for visual inspection.

Giao động ký Dụng cụ kiểm tra hiển thị các tín hiệu điện (các sóng và các phát sung) trên một màn hình. Nó tạo nên cơ sở thời gian của chính nó tương phản với các tín hiệu nào có thể được đo và biểu thị các khung có thể được đông lạnh để kiểm tra hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑