*

OSPF(Open Shortest Path First)

A router protocol that determines the least expensive path for routing a message. OSPF was originally developed to replace the RIP protocol.

OSPF(Open Shortest Path First) Một giao thức bộ chỉ đường có chức năng xác định đường dẫn ít đắt tiền nhất cho việc tạo đường tải một thông điệp. OSPF đầu tiên được triển khai để thay thế giao thức RIP.


Published:

PAGE TOP ↑