*

OSR2(OEM Service Release 2)

Also known as Win95B, it is a version of Windows 95 released to PC vendors in late 1996 that included a variety of bug fixes as well as support for enhanced power management, FAT32, IDE bus mastering, 32bit CardBus and Version 1.1 of DMI.

OSR2(OEM Service Release 2) Còn được gọi là Windows 95B, nó là một phiên bản của Windows 95 được công bố đối với các nhà cung cấp PC vào cuối năm 1996 mà bao gồm nhiều cố định bug cũng như sự hỗ trợ cho chức năng quản lý năng lượng được tăng cường, FAT32, IDE bus mastering, 32bit CardBus và Version 1.1 của DMI.


Published:

PAGE TOP ↑